top of page

Algemene voorwaarden

*Voorwaarden BVBA D’Amici:

  1. Al onze fakturen zijn kontant betaalbaar

  2. Bij niet-betaling van deze faktuur binnen de 14 dagen na faktuurdatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekstelling daarenboven en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%

Op het faktuurbedrag met een minimum van 50 euro. Alle klanten dienen om geldig te zijn onmiddellijk en op het ogenblik van de levering te gescheiden. Bij afhaling door de klant of een vervoerdienst naar zijn keuze,

Reizen de koopwaren altijd op risico en gevaren van de bestemmeling.

  1. Alle eventuele niet-zichtbare klachten moeten schriftelijk, bij aangetekend schrijven, geformuleerd zijn binnen de 7 dagen na ontvangst van de faktuur.

  2. Bij niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht de in de loop zijnde bestellingen uit te stellen of verder af te leveren, zonder vooropzeg nog vergoeding en dit onder voorbehoud van al zijn rechten.

De koopwaren blijven eigendom van de verkoper tot de volledige afbetaling van de faktuur.

  1. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement TONGEREN bevoegd.

bottom of page